Sử dụng với phần mềm Adobe After Effects

Hướng dẫn sử dụng

1. Logo Reveal

2. Lower Third

3. Subscribe Lower Third

4. Like Button, Social Media và chuyển cảnh Transition

5. Xuất video


Banner
Hướng dẫn download tài nguyên miễn phí

Lượt tải về: 15 Lượt